El dret a la salut entre les persones refugiades de Palestina a Cisjordània es troba greument restringit. Als limitats serveis mèdics disponibles en aquesta regió, cal sumar que les persones residents han de passar per punts de control militar israelians per a accedir a centres de salut fora de l'àrea en la qual viuen, i moltes vegades han de recórrer distàncies molt llargues per a poder arribar al seu centre de salut. A més, quan es produeixen enfrontaments els punts de control militar solen tancar-se i els residents palestins queden atrapats sense possibilitat d'arribar fins a hospitals o centres de salut. Durant 2022, el 97% de les llars a Cisjordània van trobar obstacles per a accedir a atenció sanitària, la qual cosa perjudica greument la seua salut.
La població refugiada de Palestina a Cisjordània depén d’UNRWA per a accedir als serveis sanitaris d'atenció primària i per a disposar de sanitat secundària i terciària. Des de l'Agència, treballem en 43 centres d'atenció primària a Cisjordània per a cobrir les necessitats sanitàries de les persones refugiades que viuen allí. A l'any, rebem un total de 894.951 visites a aquests centres.
A més d'aquesta vulnerabilitat sanitària general, les dones troben una altra particularitat vinculada al gènere, en el que a planificació familiar i l’atenció maternoinfantil es refereix. Segons OCHA, més de 400.000 dones i menors es troben en situació de necessitat davant l'augment de la taxa de mortalitat maternoinfantil. Existeixen grans necessitats en la prestació de serveis de planificació familiar, així com en el foment de les cures perinatals i postnatals. Així mateix, és essencial invertir recursos per a l'atenció de salut sexual i reproductiva per a disminuir la mortalitat maternoinfantil.
En moltes ocasions, les embarassades o les dones que acaben de ser mares no poden fer-se les revisions periòdiques pròpies del seu estat. Durant els mesos de l'embaràs són moltes les proves i les revisions a les quals han de sotmetre's i per a elles és quasi impossible l'accés regular. Aquesta manca augmenta el risc de patir problemes durant l'embaràs i el part.
En els nostres centres, atenem cada any a 10.130 dones en atenció perinatal, des del moment en què saben del seu embaràs fins a sis setmanes després d'aquest. En aquest context és especialment important que les mares se senten compreses i acompanyades, per la qual cosa comptem amb un gran nombre de metgesses en els nostres centres de salut. Concretament, a Cisjordània tenim un total de 415.
Els nounats també són molt vulnerables davant la dificultat d'accedir a revisions mèdiques per culpa de les limitacions de moviment. Durant els primers mesos de vida els bebés necessiten proves i revisions de part de personal pediàtric. Per aquest motiu, la salut maternoinfantil és una de les principals intervencions del personal sanitari d’UNRWA a Cisjordània.
Durant els primers mesos l'objectiu dels equips sanitaris és controlar l'adequat creixement dels bebés i fer costat als progenitors aclarint els seus dubtes i temors, a més d'oferir-los una sèrie de pautes i recomanacions per a les cures. També és essencial fer una sèrie de proves diagnòstiques de base i preparar una planificació adequada de les vacunes.
Les malalties infeccioses són un desafiament entre les persones refugiades de Palestina a Cisjordània que, en moltes ocasions, viuen amuntegades en campaments o no tenen accés a aigua potable. La crisi del COVID-19 va deixar en evidència l'important que és tindre possibilitats d'aïllament o d'un sistema sanitari fort. En aquest context, la correcta planificació de vacunes des del naixement d'un bebé és essencial per a donar immunitat de grup i previndre brots de malalties contagioses. En l'actualitat, la taxa de vacunació entre bebés refugiats de Palestina menors d'un any està per damunt del 99%.
El projecte cofinançat per l'Ajuntament de València se centra en la provisió de serveis de planificació familiar i perinatal adequats, a fomentar el coneixement i les capacitats de les dones embarassades. Així com a visibilitzar la necessitat de cures durant aquest període i promoure la participació proactiva de les dones en les diferents parts d'un procés tan important per a elles. Des de la planificació familiar i la preconcepció fins al moment del postpart.
L'objectiu específic de la intervenció consisteix en garantir l'accés als drets sexuals i reproductius de les dones refugiades de Palestina de Cisjordània mitjançant serveis de planificació familiar, cures perinatals i cures infantils per a menors de fins a un any en el centre de salut d’UNRWA en Tulkarem, a Cisjordània. En total, estimem que es beneficiaran 2.350 persones, la majoria dones.
El derecho a la salud entre las personas refugiadas de Palestina en Cisjordania se encuentra gravemente restringido. A los limitados servicios médicos disponibles en esta región, hay que sumar que las personas residentes deben pasar por puestos de control israelíes para acceder a centros de salud fuera del área en la que viven, y muchas veces deben de recorrer distancias muy largas para poder llegar a su centro de salud. Además, cuando se producen enfrentamientos los puestos de control suelen cerrarse y los residentes palestinos quedan atrapados sin posibilidad de llegar hasta hospitales o centros de salud. Durante 2022, el 97% de los hogares en Cisjordania encontraron obstáculos para acceder a atención sanitaria, lo que perjudica gravemente su salud.
La población refugiada de Palestina en Cisjordania depende de UNRWA para acceder a los servicios sanitarios de atención primaria y para disponer de sanidad secundaria y terciaria. Desde la Agencia, trabajamos en 43 centros de atención primaria en Cisjordania para cubrir las necesidades sanitarias de las personas refugiadas que viven allí. Al año, recibimos un total de 894.951 visitas a estos centros.
Además de esta vulnerabilidad sanitaria general, las mujeres encuentran otra particular vinculada al género, en lo que a planificación familiar y atención materno-infantil se refiere. Según OCHA, más de 400.000 mujeres y menores se encuentran en situación de necesidad ante el aumento de la tasa de mortalidad materno-infantil. Existen grandes necesidades en la prestación de servicios de planificación familiar, así como en el fomento de los cuidados perinatales y postnatales. Así mismo, es esencial invertir recursos para la atención de salud sexual y reproductiva para disminuir la mortalidad materno-infantil.
En muchas ocasiones, las embarazadas o las mujeres que acaban de ser madres no pueden hacerse las revisiones periódicas propias de su estado. Durante los meses del embarazo son muchas las pruebas y las revisiones a las que deben someterse y para ellas es casi imposible el acceso regular. Esta carencia aumenta el riesgo de sufrir problemas durante el embarazo y el parto.
En nuestros centros, atendemos al año a 10.130 mujeres en atención perinatal, desde el momento en que saben de su embarazo hasta seis semanas después del mismo. En este contexto es especialmente importante que las madres se sientan comprendidas y acompañadas, por lo que contamos con un gran número de médicas en nuestros centros de salud. Concretamente, en Cisjordania tenemos un total de 415.
Los recién nacidos también son muy vulnerables ante la dificultad de acceder a revisiones médicas por culpa de las limitaciones de movimiento. Durante los primeros meses de vida los bebés necesitan pruebas y revisiones de parte de personal pediátrico. Por este motivo, la salud materno-infantil es una de las principales intervenciones del personal sanitario de UNRWA en Cisjordania.
Durante los primeros meses el objetivo de los equipos sanitarios es controlar el adecuado crecimiento de los bebés y apoyar a los progenitores aclarando sus dudas y temores, además de ofrecerles una serie de pautas y recomendaciones para los cuidados. También es esencial hacer una serie de pruebas diagnósticas de base y preparar una calendarización adecuada de las vacunas.
Las enfermedades infecciosas son un desafío entre las personas refugiadas de Palestina en Cisjordania que, en muchas ocasiones, viven hacinadas en campamentos o no tienen acceso a agua potable. La crisis del Covid-19 dejó en evidencia lo importante que es tener posibilidades de aislamiento o de un sistema sanitario fuerte. En este contexto, la correcta calendarización de vacunas desde el nacimiento de un bebé es esencial para dar inmunidad de grupo y prevenir brotes de enfermedades contagiosas. En la actualidad, la tasa de vacunación entre bebés refugiados de Palestina menores de un año está por encima del 99%.
El proyecto cofinanciado por el Ayuntamiento de Valencia se centra en la provisión de servicios de planificación familiar y perinatal adecuados, en fomentar el conocimiento y las capacidades de las mujeres embarazadas. Así como en visibilizar la necesidad de cuidados durante este periodo y promover la participación proactiva de las mujeres en las diferentes partes de un proceso tan importante para ellas. Desde la planificación familiar y la preconcepción hasta el momento del postparto.
El objetivo específico de la intervención consiste en garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres refugiadas de Palestina de Cisjordania mediante servicios de planificación familiar, cuidados perinatales y cuidados infantiles para menores de hasta un año en el centro de salud de UNRWA en Tulkarem, en Cisjordania. En total, estimamos que se beneficiarán 2.350 personas, la mayoría mujeres.

EL 80% DE LA POBLACIÓN EN GAZA DEPENDE DE LA AYUDA HUMANITARIA

35€

Con 35€ podemos suministrar agua potable a una familia durante dos meses, evitando enfermedades.

60€

Con 60€ podemos repartir alimentos para una familia de 7 miembros durante 2 meses.

80€

Con 80€ podemos suministrar un kit de supervivencia infantil para recién nacidos en el conflicto.

Otra cantidad

¡Tu aportación salvará vidas!